Список гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь

это помощь, оказываемая на добровольной основе населению при чрезвычайных ситуациях различного характера, без стремления к какой-либо финансовой или политической выгоде в целях облегчения тягот и лишений пострадавших.

Важной особенностью гуманитарной помощи является безвозмездность ее предоставления пострадавшим, благотворите-льный порядок этой формы содействия.
Гуманитарная помощь преследует следующие основные цели:
обеспечить спасение и выживание наибольшего числа людей, пострадавших при стихийном бедствии, техногенной катастрофе или вооруженном конфликте, сохранить их здоровье, насколько это возможно, в условиях чрезвычайной ситуации;
восстановить экономическую самостоятельность всех групп населения и работу служб жизнеобеспечения в кратчайшие сроки, уделяя особое внимание наиболее нуждающимся;
отремонтировать и восстановить пострадавшую инфраструктуру и возродить экономическую деятельность.
Внутренняя и международная гуманитарная помощь базируется на трех основополагающих принципах — гуманности, беспристрастности, нейтралитете.
Порядок организации внутренней и международной гуманитар-ной помощи может существенно отличаться. Ее организационные формы значительно зависят также от характера чрезвычайной си-туации, ее масштаба, конкретных нужд населения, географических условий зоны чрезвычайной ситуации, отношений между субъек-тами и объектами помощи и многих других факторов. Однако можно наметить ряд направлений работ, которые характерны для большинства случаев оказания гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь, как правило, включает, во-первых, без-возмездное снабжение пострадавших различными материальными ресурсами, продовольствием, медикаментами, а во-вторых, их обеспечение некоторыми необходимыми услугами.
Международная гуманитарная помощь в широком смысле в ка-честве составной части включает чрезвычайную международную помощь при бедствиях и иногда используется в качестве ее сино-нима. Поэтому оказание чрезвычайной международной помощи при бедствиях также является важнейшей составной частью меж-дународной деятельности в области противодействия бедствиям.

Институт религиозной свободы, г.Киев

Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу.
Стаття 1. Визначення термінів і понять
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:
безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) — надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;
гуманітарна допомога — цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»;
донори (іноземні, вітчизняні) — юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами;
отримувачі гуманітарної допомоги — такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:
а) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;
б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійництво та благодійні організації»;
в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;
г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
ґ) реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності; ( Абзац п’ятий статті 1 доповнено пунктом «ґ» згідно із Законом № 2772-IV від 07.07.2005 )
набувачі гуманітарної допомоги — фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається. Набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються відповідно до пунктів «а», «б», «в», «г», «ґ абзацу п’ятого цієї статті. ( Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2772-IV від 07.07.2005 )
Стаття 2. Законодавство України про гуманітарну допомогу
Законодавство України про гуманітарну допомогу складається з Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3. Підстави для здійснення гуманітарної допомоги та її переадресування
Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.
Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.
Зміну отримувача гуманітарної допомоги та її переадресування можливо здійснювати лише за погодженням з іноземними донорами за рішенням відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги.
Стаття 4. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги
До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать:

 • Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
 • комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;
 • комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

До складу комісій з питань гуманітарної допомоги в обов’язковому порядку входять представники митних і податкових органів України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, їх органів на місцях, Національного банку України чи його філій (територіальних управлінь) та, за їх згодою, народні депутати України, депутати відповідних рад та представники громадських організацій.
У разі надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам до складу Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України обов’язково додатково залучаються представники центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерства фінансів України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, центрального органу виконавчої влади з питань державного матеріального резерву, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону. ( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV від 03.04.2003 — набуває чинності з 01.08.2003 року, № 860-IV від 22.05.2003 )
Комісію з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем’єр-міністр Кабінету Міністрів України. Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях очолюють заступники керівників зазначених органів.
Положення про Комісію з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та Типове положення про комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Повноваження комісій з питань гуманітарної допомоги
Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України здійснює:

 • визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;
 • контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;
 • контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень.

Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема збірні гуманітарні вантажі продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг, взуття, м’який інвентар, предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях остаточне рішення приймає Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України.
У випадках стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги або надавати тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.
Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях забезпечують широку гласність у висвітленні через засоби масової інформації всіх аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги.
Стаття 6. Оподаткування гуманітарної допомоги
Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування.
Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою, із звільненням від оподаткування та обов’язкових платежів до бюджету, такі підакцизні товари:

 • автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;
 • транспортні засоби, призначені для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;
 • легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об’ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством; { Абзац четвертий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 856-V від 03.04.2007 }
 • аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту інвалідів, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
 • шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
 • меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я та навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 • медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов’язкової умови заборони його подальшого продажу.

Россия обнародовала список гуманитарной помощи Донбасса

В сообщении МИД говорится, что Россия согласовала гуманитарную помощь для Донбасса с Украиной и Международным Комитетом Красного Креста.

«Гуманитарный груз включает продукты питания, медикаменты, электрогенераторы. РФ пошла навстречу пожеланиям украинской стороны о маршруте следования колонны, осмотре груза и других модальностях осуществления операции», — говорится в сообщении.

К гуманитарной акции Россия намерена привлечь 262 единицы автотехники, из которых в 198 автомобилей с прицепами будут загружены материальными средствами и электростанциями общим весом 1809,9 т.

«В состав груза включены: электростанции — 69 комплектов, крупа — 400 тонн; консервы мясные — 340 тонн, соль — 30 тонн, сахар — 100 тонн; консервы молочные — 60 тонн; чай — 0,8 тонн, вода бутилированная — 679,5 тонн; детское питание — 62,4 тонн; медицинское имущество — 54 тонны, мешки спальные — 12 300 штук», — сообщает МИД РФ.

ЧИТАЙТЕ: Штурмовые десантные бригады, современные истребители и ракетные комплексы: чем Россия может ударить по Украине

Добавим также, что глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что российские грузовики, как пересекут границу — получат украинские номерные знаки. Таким образом на границе русскую помощь не будут перезагружать в новый транспорт.

Как сообщал iPress.ua, 11 августа, президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия вместе с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину гуманитарную миссию.

Заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый заявил, что Украина не намерена допускать никаких гуманитарных конвоев из России.

Сегодня второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что российская гуманитарная помощь, направленная Кремлем под эгидой Международного Комитета Красного Креста, пересечет российско-украинскую границу на таможенном посту в Харьковской области.

Позже спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что ни одна гуманитарная колонна не является сертифицированной и не получила права войти на территорию Украины.

Список предметов для оказания гуманитарной помощи.

В сегодняшнее кризисное время идет рост цен на продукты питания и другие жизненно необходимые предметы быта. Значительно ухудшилась жизнь беженцев с юго -востока Украины, находящихся в Кировской области , а также жителей нашей области и особенно: многодетных семей , погорельцев, инвалидов , малоимущих граждан, которым стала вдвойне тяжелее.

Комитет гуманитарной помощи в Кировской области ведет сбор гуманитарной помощи для перечисленных категорий граждан.

Список предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи людям попавшим в тяжелую жизненную ситуацию:

постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
предметы личной гигиены новые в упаковке — мыло (гель), шампуни, зубная паста (детская, взрослая), зубные щетки новые в упаковке (детские, взрослые); полотенца; туалетная бумага; предметы интимной гигиены; мочалки; расчески; детский крем; стиральный порошок; памперсы; влажные салфетки; бумажные носовые платки; лейкопластырь; ватные диски; ватные палочки; станки бритвенные одноразовые;
ножницы, нитки, иголки;
верхняя одежда в чистом виде (в том числе универсальные теплые вещи);
нижнее белье (новое в упаковке);
изделия носочно-чулочные (новые);
обувь (детская, взрослая, универсальная);
посуда одноразовая в упаковках;
накидки от дождя, зонты;
детские игрушки, книги;
канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты).

Список продуктов длительного хранения, необходимых для оказания помощи беженцам (срок хранения не менее 1 года):
крупы;
макаронные изделия;
тушенка (говядина, свинина);
консервы мясные и рыбные;
паштеты (в жестяных банках);
галеты и печенье;
сахар (рафинад) и соль;
чай (пакетированный), кофе растворимый;
сгущенное молоко (в жестяных банках);
вода негазированная (бутилированная).

Центр гуманитарной помощи в Кировской области расположенный по адресу г. Киров ул. Розы Люксембург д.59
время работы с 9 .00 до 18.00 (суббота, воскресение -выходные)
Телефоны для справки:(8332) 64-36-66, 65-08-25, 8-912-829-39-40, 8-922-907-44-39

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *