Положение о договорной работе, образец

Завершуємо бухгалтерський рік

Рік добігає кінця, а це означає, що настав час провести ревізію договорів, тобто визначити, які з укладених договорів потребують актуалізації (наприклад, змінилися реквізити або ціна договору і т. д.), продовження строку дії або переукладення. У консультації розповімо, хто повинен проводити таку ревізію та як це правильно зробити.

Організація договірної роботи

Правильна організація договірної роботи на підприємстві – запорука продуктивної роботи. Досить часто на підприємстві відсутній контроль за виконанням договорів, немає порядку підготовки проектів договорів і відповідальних за ведення даної роботи, договірною роботою займаються всі підряд і т. д. Усе це може призвести до негативних наслідків (наприклад, довго підписується договір і, зрозуміло, контрагент незадоволений).

Щоб такого не було, рекомендуємо розробити та затвердити на підприємстві документ, який буде регламентувати договірну роботу, наприклад, положення про договірну роботу, або видати наказ, який буде регулювати дані питання (див. зразок 1). Такі документи створюються виключно для оптимізації роботи підприємства, оскільки на законодавчому рівні їх наявність на підприємстві не передбачена.

Якщо на вашому підприємстві уже є документ, що регулює договірну роботу, радимо в кінці року переглянути його положення (наприклад, за рік міг змінитися штатний розпис і були введені/скорочені певні посади/відділи).

Документ про організацію договірної роботи повинен містити:

 1. Перелік осіб, відповідальних за підготовку проектів договорів.
 2. Порядок підготовки, проходження та візування проекту договору різними службами підприємства (бухгалтерією, юридичним відділом і т. д.), а також порядок розгляду розбіжностей за проектом та їх узгодження.
 3. Порядок підписання договорів із переліком осіб, наділених правом підпису договорів.
 4. Порядок оформлення повноважень на право підпису (довіреностей).
 5. Зразки типових договорів (шаблони договорів), а також порядок унесення змін до цих зразків.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-0

ЗРАЗОК 1

ТОВ «Південь»

код ЄДРПОУ 12345678

Наказ № 57-Л

21.12.18 р. м. Львів

Про організацію договірної роботи

З метою упорядкування договірної роботи на ТОВ «Південь» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік осіб, які мають право підпису договорів, що укладаються ТОВ «Південь» із контрагентами:

 • директор ТОВ «Південь» – усі договори, що укладаються ТОВ «Південь», – на підставі Статуту ТОВ;
 • юрисконсульт ТОВ «Південь» – договори оренди нерухомості, що укладаються ТОВ «Пів­день», – на підставі довіреності;
 • начальник відділу продаж ТОВ «Південь» – договори поставки, що укладаються ТОВ «Південь», – на підставі довіреності.

2. Затвердити такий порядок складання проектів та погодження договорів:

2.1 Керівник структурного підрозділу, який ініціював укладення відповідного договору, призначає відповідального за договір працівника.

2.2 Відповідальний працівник складає проект договору або перевіряє умови наданого контрагентом договору, витребує у контрагента необхідні для укладення договору документи.

2.3. Відповідальний працівник передає проект підготовленого договору з усіма необхідними документами в юридичну службу (для проведення правової експертизи). Якщо у юридичної служби виникають зауваження, відповідальний працівник усуває всі недоліки проекту. Працівник юридичної служби візує договір.

2.4 Відповідальний працівник погоджує проект договору з головним бухгалтером, який за відсутності зауважень ставить свої візи на договорі (за наявності зауважень усуває їх).

2.5 Відповідальний працівник реєструє підписаний договір у журналі реєстрації договорів.

2.6 Відповідальний за договір працівник передає погоджений проект договору на підпис уповноваженій особі (п. 1 цього наказу).

3. У разі укладення договорів на поставку товарів від імені ТОВ «Південь» застосовувати затверджений зразок (шаблон) договору поставки (додаток 1 до цього наказу*).

4. Оригінали договорів зберігати в юридичній службі.

5. Обов’язок проводити щорічну ревізію договорів покласти на юридичну службу.

6. Контроль за виконанням працівниками ТОВ «Південь» порядку ведення договірної роботи на підприємстві покласти на юридичну службу.

Директор ТОВ «Південь» (підпис) Д. А. Договірний

_____________________________
* додаток 1 не наводиться

Перевірка строку дії договорів

Отже, ми з’ясували, який відділ/працівник буде займатися ревізією договорів. Приступимо до самої ревізії.

У першу чергу рекомендуємо звернути увагу на строки дії договорів. Договори, строк дії яких закінчився, а необхідність роботи з даним контрагентом актуальна, можна продовжити або переукласти.

Порядок продовження строку дії договору або його розірвання залежить від умов конкретного договору, тому їх необхідно ретельно вивчити. Розглянемо можливі варіанти.

Варіант 1. У договорі міститься умова про автоматичне продовження (див. зразок 2).

У цьому випадку укладати додугоду про продовження строку дії договору не потрібно.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-1

ЗРАЗОК 2

Договір поставки від 03.01.17 р. № 0301

8.1Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами та діє протягом 12 (дванадцяти місяців). За відсутності заяви однієї зі сторін про припинення строку дії договору чи зміну його умов договір вважається продовженим на аналогічний строк на тих самих умовах.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-2

Але звертаємо увагу! Автоматичне продовження відбувається на тих самих умовах і на той самий строк, тому якщо до договору треба внести корективи (наприклад, щодо ціни), без додугоди не обійтися.

При необхідності розірвати договір рекомендуємо направити контрагенту заяву про його розірвання (див. зразок 3). Причому зробити це потрібно до закінчення стоку дії договору, у противному разі договір буде вважатися продовженим. Таку заяву слід направити контрагенту рекомендованим листом із повідомленням, щоб мати доказ його отримання контрагентом.

У деяких випадках автоматичне продовження строку дії договору прямо передбачене законодавством. Так, згідно із ч. 2 ст. 17 Закону № 2269 при відсутності заяви однієї зі сторін договору оренди державного або комунального майна про припинення або зміну умов договору протягом місяця після закінчення строку дії договору він уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-3

ЗРАЗОК 3

ТОВ «Південь»
(код ЄДРПОУ 12345678)
Вих. № 123 від 03.12.18 р.

Директору ТОВ «Яблуня»
Смолову П. В.
49000, м. Дніпро, вул. Ловка, 13

Лист
щодо розірвання договору на виконання робіт
від 15.05.18 р. № 34-П

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Південь» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуня» укладено договір на виконання робіт від 15.05.18 р. № 34-П (далі – Договір). Станом на 03.12.18 р. господарська діяльність за Договором не провадиться.

Відповідно до п. 4.6 Договору строк його дії спливає 31.12.18 р.

У зв’язку з відсутністю необхідності та згідно з п. 4.7 Договору строк його дії продовжуватися не буде.

Директор ТОВ «Південь» (подпись) Д. А. Договірний

Варіант 2. У договорі визначено строк дії, але не прописано процедуру його пролонгації або зазначено, що сторони мають право продовжити його на новий строк.

У даному випадку продовжити строк договору сторони можуть двома способами:

 • спосіб 1. Укласти додугоду до договору (див. зразок 4). Зверніть увагу: додугода повинна бути укладена в тій самій формі, що й основний договір (наприклад, якщо основний договір нотаріально засвідчений, то й додугоду треба засвідчити в нотаріуса);
 • спосіб 2. Обмінятися відповідними листами про продовження дії договору на новий строк.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-4

ЗРАЗОК 4

Додаткова угода № 1 до Договору від 03.01.17 р. № 0301

м. Дніпро 28.12.18 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ламінат» в особі генерального директора Терешкова Івана Сергійовича, який діє на підставі Статуту товариства (надалі іменується Виконавець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Південь» в особі директора Договірного Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту товариства (надалі іменується Замовник), з іншої сторони (далі разом іменуються Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору від 03.01.17 р. № 0301 (далі – Угода, Договір) про таке:

1. Сторони погодились внести зміни в п. 8.1 Договору, виклавши його в такій редакції:

«8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року».

2. Решта умов Договору, які не згадуються в Угоді, залишаються без змін.

3. Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, та є невід’ємною частиною Договору.

4. Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє протягом строку дії Договору.

5. Реквізити та підписи Сторін:

Варіант 3. У договорі відсутнє положення про строк його дії.

Відсутність строку дії договору є прямим порушенням законодавства, оскільки згідно із ч. 3 ст. 180 ГК строк дії договору є істотною умовою договору і при його відсутності договір може бути визнаний у судовому порядку неукладеним.

Якщо все-таки виникла подібна ситуація, рекомендуємо укласти з контрагентом додугоду, указавши в ній строк дії договору.

Якщо потрібно розірвати договір, у якому не зазначено строк дії, контрагенту можна направити лист із зазначенням бажаної дати його розірвання. Відповідь на такий лист необхідно надати протягом 20 днів із моменту його отримання (ч. 2, 3 ст. 188 ГК). Якщо сторони не дійшли згоди про дату розірвання договору або відповідь на лист із пропозицією розірвати договір не був отриманий (у даному випадку слід також урахувати час на поштове пересилання), заінтересована сторона має право звернутися до суду для розгляду питання про розірвання договору.

Дострокове розірвання договору

На практиці часто виникає необхідність дострокового розірвання договірних відносин. Як правило, це відбувається за угодою сторін. Для цього сторони укладають додаткову угоду до договору або обмінюються відповідними листами.

Договір можна розірвати і в односторонньому порядку (наприклад, при систематичному порушенні його умов однією зі сторін і т. д.). Така умова може бути передбачена самим договором (див. зразок 5) або законом.

При відсутності домовленості сторін питання про дострокове розірвання договору вирішується в судовому порядку.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-5

ЗРАЗОК 5

9.4. Сторони мають право достроково розірвати договір в односторонньому порядку зі стягненням усіх понесених збитків у разі систематичного порушення умов цього договору однією із сторін. Систематичним є таке порушення, коли виконання однією із сторін зобов’язання за цим договором затримується на строк більше ніж три місяці, що унеможливлює виконання подальших договірних зобов’язань іншою стороною договору.

Унесення змін до договору

Якщо на підприємстві є укладені довгострокові договори, рекомендуємо в кінці року переглянути умови таких договорів. Деякі їх положення могли втратити свою актуальність (наприклад, у договорі оренди прописано обов’язок орендодавця із прибирання орендованого приміщення, а за фактом це робить орендар). Або взагалі при укладенні договору сторони упустили важливі пункти (наприклад, порядок і строки внесення оплати і т. д.). При виявленні таких умов до договору необхідно внести відповідні зміни.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-6

Слід знати! Зміни до договору можуть бути внесені тільки за угодою сторін, якщо інше не передбачено умовами договору або законом (ч. 1 ст. 651 ЦК).

На жаль, на практиці не завжди умови договору містять порядок унесення до нього змін. У такому випадку, як і при розірванні договору, пропозицію про внесення змін до діючого договору можна направити контрагенту листом. Контрагент повинен надати відповідь на такий лист протягом 20 днів із моменту отримання (ч. 2, 3 ст. 188 ГК).

Якщо контрагент згодний зі змінами, між сторонами укладається додугода (див. зразок 4, як і для розірвання). У противному разі, коли контрагент відмовляється вносити зміни до договору і не погоджується укладати додугоду, для вирішення спору потрібно звернутися до суду.

Якщо за умовами договору сторона має право вносити до нього зміни в односторонньому порядку, про їх внесення треба обов’язково письмово повідомити контрагента. Для цього йому слід направити лист, краще рекомендований із повідомленням, щоб мати докази отримання листа контрагентом (див. зразок 6).

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-7

ЗРАЗОК 6

ТОВ «Південь»
(код ЄДРПОУ 12345678)
Вих. № 127 від 03.12.18 р.

Директору ТОВ «Сокіл»
Птиці Л. П. 51400,
м. Павлоград, вул. Базарна, 1

Лист
щодо змін умов договору оренди нежитлового приміщення
від 01.09.17 р. № 15-О

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Південь» (далі – Орендодавець) і Товариством з обмеженою відповідальністю «Сокіл» (далі – Орендар) укладено договір оренди нежитлового приміщення від 01.09.17 р. № 15-О (далі – Договір).

Відповідно до п. 2.7 Договору в разі несвоєчасного внесення Орендарем орендної плати Орендодавець має право на односторонню зміну умов Договору.

Згідно з п. 2.6 Договору орендна плата вноситься Орендарем щомісячно до 10-го числа поточного місяця.

ТОВ «Сокіл» неодноразово порушувало умови Договору про внесення орендної плати, а саме:

 • плату за серпень 2018 року внесено 16 серпня;
 • плату за вересень – 12 вересня;
 • плату за листопад – 13 листопада.

У зв’язку із цим повідомляємо, що з 1 січня 2019 року умови внесення орендної плати за Договором змінено. Із вказаної дати п. 3.1 Договору діє в такій редакції:

«2.6Орендар зобов’язаний вносити плату за орендоване за Договором майно не пізніше п’ятого числа кожного місяця. У разі затримки оплати більш ніж на п’ять днів Орендар зобов’язаний звільнити орендоване приміщення, а договір оренди автоматично припиняє свою дію».

Директор ТОВ «Південь» (підпис) Д. А. Договірний

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/47703-8

Звертаємо увагу: зміни до договору вносяться в тій самій формі, у якій укладено основний договір, якщо інше не передбачено договором або законом (ч. 1 ст. 654 ЦК). Так, якщо договір оренди був засвідчений нотаріально, то й додугода про зміну умов договору повинна бути засвідчена нотаріусом.

Висновки

Для підбиття підсумків річної договірної роботи на підприємстві спочатку необхідно визначити, який відділ/працівник буде займатися ревізією договорів. Після цього слід перевірити строки дії договорів (продовжити або розірвати при необхідності) і внести актуальні зміни до договорів.

Заполненный образец

Утверждено
генеральным директором ООО «Приоритет»
(приказ от 13 мая 2013 г. № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о договорной работе ООО «Приоритет»

Раздел I. Общие положения

Настоящее Положение о договорной работе (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством России и направлено на урегулирование отношений внутри ООО «Приоритет» по поводу процедуры рассмотрения и согласования гражданско-правовых договоров с его участием.

Настоящее Положение определяет требования к форме и содержанию пакета документов, запрашиваемых от контрагентов ООО «Приоритет» для заключения с ними договоров, а также процедуру согласования и рассмотрения договоров структурными подразделениями ООО «Приоритет».

Действие настоящего Положения распространяется на все без исключения обособленные и структурные подразделения ООО «Приоритет» – как существующие на момент его утверждения, так и все те, которые будут созданы в будущем. Настоящее Положение обязательно к исполнению для всех сотрудников ООО «Приоритет», в круг служебных обязанностей которых относится процедура согласования и рассмотрения договоров.

Термины

Договор – сам текст договора, а также все относящиеся к нему соглашения, приложения, спецификации и т. п.

Исполнитель – должностное лицо ООО «Приоритет» (начальник соответствующего отдела или его заместитель), ответственное за проведение переговоров с контрагентом, обсуждение с ним условий сотрудничества, процедуру рассмотрения, согласования и заключения гражданско-правового договора. Перечень всех ответственных лиц и групп подведомственных им договоров определяет по своему усмотрению генеральный директор ООО «Приоритет».

Контрагент – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также иностранные участники делового оборота, с которыми заключается договор.

Структурное подразделение – управление, служба, отдел ООО «Приоритет», к ведению которых относится разрешение определенных служебных задач.

Раздел II. Перечень документов, представляемых контрагентами для заключения договоров

Настоящий раздел устанавливает требования к форме и составу документов, представляемых контрагентами ООО «Приоритет» для заключения с ними гражданско-правовых договоров.

Исключение составляют те договоры, общая сумма по которым составляет 50 000 руб. и менее – по ним представление документов от контрагентов ООО «Приоритет» не является обязательным.

Подраздел 1. Общие требования к представляемым документам

1.1. Документы от контрагентов должны представляться в юридический отдел ООО «Приоритет» одновременно с передачей договора на рассмотрение либо после его одобрения, согласования всех необходимых условий с представителями контрагентов. В случае непредставления документов переданный в юридический отдел на рассмотрение договор подлежит возврату обратно исполнителю без визы начальника юридического отдела.

1.2. Весь пакет документов на каждого контрагента после подписания договора приобщается к экземпляру договора ООО «Приоритет» и передается на хранение в бухгалтерию. Срок хранения таких документов равен сроку хранения самого договора.

1.3. Каждый документ из соответствующего перечня представляется в юридический отдел в одном экземпляре, в том числе когда на рассмотрение передаются сразу несколько хозяйственных договоров с одним и тем же контрагентом.

1.4. Вся содержащаяся в документах информация должна быть указана четко, ясно и разборчиво, без каких-либо зачеркиваний, исправлений, помарок и подчисток, а также без использования корректирующей жидкости.

1.5. Если иное не оговорено в настоящем разделе, каждый документ может представляться в оригинале, в виде нотариально заверенной копии либо в виде копии, заверенной подписью исполнительного органа контрагента (директор, генеральный директор, президент и т. п.) или лица, имеющего полномочия от имени контрагента свидетельствовать своей подписью достоверность копий его документов. В последнем случае в обязательном порядке также представляется оригинал доверенности от контрагента на такое лицо, в которой должны содержаться полномочия по заверению копий документов.

1.6. Подпись лица, свидетельствующего от имени контрагента достоверность копий его документов, в обязательном порядке должна быть скреплена печатью контрагента.

1.7. Если документ состоит из двух и более страниц, каждая из них должна быть заверена в порядке, предусмотренном пунктами 1.5 и 1.6 настоящего подраздела, либо все страницы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного контрагентом лица и скреплены его печатью.

Подраздел 2. Пакет документов от контрагента – физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем

– Заверенная им копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства.

– Заверенные им копии документов, содержащих сведения о банковском счете, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК). Указанные документы могут не представляться в случае отсутствия у физического лица банковских счетов, а также в случае, если по условиям заключаемого договора все расчеты проводятся в наличном порядке.

Подраздел 3. Пакет документов от контрагента – физического лица,
являющегося индивидуальным предпринимателем

– Заверенная им копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства.

– Заверенная им копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

– Заверенная им копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.

– Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее чем один календарный месяц до представления договора с ним на рассмотрение в юридический отдел.

– Заверенные им копии документов, содержащих сведения о банковском счете индивидуального предпринимателя, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК). Указанные документы могут не представляться в случае отсутствия у физического лица – индивидуального предпринимателя банковских счетов и если общая сумма по договору не превышает 100 000 руб. 00 коп. или иную величину, определяемую Банком России, в случае ее изменения после принятия настоящего Положения.

Подраздел 4. Пакет документов от контрагента – хозяйственного общества,
государственного или муниципального унитарного предприятия (ГУП, МУП), а также
некоммерческой организации (некоммерческие партнерства, учреждения (частные и
автономные), фонды, ассоциации, союзы и др.)

– Устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая последний, с отметкой налоговой инспекции о проведенной регистрации).

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

– Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;информационное письмо из Госкомстата России о присвоенных юридическому лицу кодах статистики.

– Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее чем один календарный месяц до представления хозяйственного договора на рассмотрение в юридический отдел.

– Документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора, директора, президента и др.) – протокол, решение. В случае если в юридическом лице образован совет директоров и по уставу такого юридического лица образование и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа отнесены к его компетенции, требуется протокол заседания совета директоров о назначении или, соответственно, о продлении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица и решение или протокол высшего органа управления юридического лица (общего собрания или единственного участника (акционера) об избрании совета директоров в том составе, который назначал или продлял полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Подраздел 5. Пакет документов
от контрагента, являющегося нерезидентом России

– Заверенная подписью руководителя контрагента и скрепленная его печатью копия выписки из торгового реестра либо иного документа, выданного компетентным государственным органом страны места нахождения такой организации, подтверждающего факт ее государственной регистрации (создания).

– Заверенные подписью руководителя контрагента и скрепленные его печатью копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего от имени такой организации хозяйственный договор с ООО «Приоритет».

Подраздел 6. Дополнительные требования

6.1. В случае если от имени контрагента договор с ООО «Приоритет» заключает не исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и др.), а его представитель, полномочия которого основаны на доверенности, от такого контрагента-организации должна быть в обязательном порядке затребована оригинальная доверенность с правом подписания договора. Равным образом и в иных случаях, когда контрагент компании подписывает договор не сам, а действуя через представителя, от него также истребуется доверенность.

6.2. В случае если заключаемый контрагентом с ООО «Приоритет» договор для первого является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством России, в обязательном порядке представляется протокол или решение о ее одобрении.

6.3. В случае когда заключаемый ООО «Приоритет» хозяйственный договор отвечает признакам крупной сделки в соответствии с действующим законодательством России, то есть общая сумма по ней составляет 25 и более процентов от суммарной стоимости активов контрагента, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на предполагаемую дату совершения сделки, – в указанном случае представляется протокол или решение о ее одобрении. В случае если совершаемая сделка – заключаемый договор – одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – тогда только документ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.4. По усмотрению юридического отдела от контрагента может также запрашиваться справка или любой иной документ о том, что совершаемая контрагентом сделка для него и его органов управления не является крупной, а также такой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.5. В каждом конкретном случае с учетом организационно-правовой формы контрагента, специфики его деятельности или иных подобных причин, а также при совершении ООО «Приоритет» сделок, которые подлежат согласованию с уполномоченными органами государственной власти России (например, приобретение активов, требующее согласования с антимонопольным органом), юридический отдел вправе запрашивать дополнительные документы, не охваченные прилагаемым перечнем.

Раздел III. Договорный процесс

Подраздел 1. Цель, задачи и принципы осуществления договорной работы

1.1. Целью договорной работы является заключение ООО «Приоритет» контрактов на максимально выгодных для него условиях, исключение или минимизация возможных экономических, правовых и иных рисков, связанных с их исполнением.

1.2. Задачами проведения договорной работы являются следующие.

– защита прав и законных интересов ООО «Приоритет»;

– создание единого порядка подготовки и оформления договоров;

– организация регистрации и учета договоров для оперативного доступа к ним в случае необходимости;

– организация разработки типовых договоров, внесения изменений в действующие договоры для оптимизации и ускорения договорного процесса ООО «Приоритет»;– обобщение и анализ состояния договорной работы, принятие комплекса мер по ее совершенствованию и повышению эффективности.

1.3. При рассмотрении договора юридический отдел оценивает его действительность и соответствие законодательству России, наличие в договоре существенных условий, необходимых для признания его заключенным. Юридический отдел там, где это целесообразно, должен предлагать свои разработанные договорные образцы и модели, уже прошедшие процедуру утверждения в ООО «Приоритет».

1.4. При согласовании договора юридическому отделу надлежит иметь в виду, что все нормы действующего законодательства России, носящие диспозитивный характер и могущие в связи с этим быть изменены по соглашению сторон либо вовсе исключены для применения, должны в обязательном порядке быть сформулированы в любом договоре в пользу ООО «Приоритет». При согласовании договора юридический отдел должен руководствоваться имущественными интересами ООО «Приоритет».

1.5. Каждый гражданско-правовой договор, представленный на рассмотрение, юридический отдел должен тщательно вычитывать, исключая из него все те условия, которые могут привести к ущемлению прав и законных интересов ООО «Приоритет», а также настаивать на включении в договор всех тех условий и положений, которые максимально полно и должным образом смогут обеспечить надлежащую правовую защиту ООО «Приоритет».

1.6. Юридический отдел должен регулярно осуществлять мониторинг действующего законодательства России и практики его применения по вопросам договорной работы и договорной дисциплины, вовремя отслеживать перспективные формы правовой защиты, гарантий и обязательств, включаемых в договор, и сообщать о них генеральному директору ООО «Приоритет» с обоснованием значимости для компании. После принятия таких условий генеральным директором ООО «Приоритет» они включаются в договоры.

Подраздел 2. Процедура рассмотрения и согласования договоров

2.1. Исполнитель после рассмотрения со своей стороны направленного ему контрагентом договора, если у него корректив по такому договору не будет, передает его на рассмотрение в юридический отдел для проведения юридической экспертизы договора и прилагаемого к нему пакета документов. На начальной стадии исполнитель в случае необходимости также может организовывать проведение переговоров с представителями контрагента для разрешения спорных вопросов, обсуждения наиболее оптимальных условий сотрудничества. Для участия в проведении переговоров он приглашает сотрудника юридического отдела компании.

2.2. Каждый договор, за исключением трудовых договоров, стороной по которому является ООО «Приоритет», независимо от того, кто его подписывает, в обязательном порядке подлежит рассмотрению и утверждению юридическим отделом. Трудовые договоры составляются и проходят утверждение в отделе по работе с персоналом. Исключение составляют случаи, когда компании необходимо заключить с физическим лицом для выполнения определенной работы гражданско-правовой договор, в этом случае его составляет юридический отдел.

2.3. Для предварительного рассмотрения договор может быть передан в юридический отдел по электронной почте. Конечный, утвержденный вариант распечатывается.

2.4. При принятии договора на рассмотрение сотрудники юридического отдела вносят его в книгу учета договоров. Исполнитель по договору обязан расписаться в такой книге, а также на штампе о движении и согласовании договора, проставляемом на оборотной стороне последней страницы договора. Отсутствие подписи исполнителя по договору в книге учета договоров или отсутствие в ней информации по договору освобождает юридический отдел от ответственности в случае нарушения сроков согласования и рассмотрения такого договора.

2.5. Юридический отдел ведет книгу учета договоров с участием компании, в которой в обязательном порядке указывается следующая информация: дата поступления договора на рассмотрение и дата его возврата исполнителю, наименование контрагента компании и вид договора в соответствии с действующим законодательством России. Юридическим отделом в электронной форме также ведется реестр договоров, в котором указываются реестровый номер договора, его вид, наименование контрагента компании, цена и срок по договору, фамилия исполнителя по нему. После подписания договора со стороны компании ему присваивается реестровый номер, который указывается на титульном листе договора, на всех приложениях к нему, а также на оборотной стороне договора, на штампе о его согласовании и движении.

2.6. Сотрудники юридического отдела при рассмотрении и согласовании условий договора не связаны соображениями экономической целесообразности и необходимости его подписания для компании, а обязаны руководствоваться лишь требованиями действующего законодательства России. В случае несоответствия договора требованиям действующего законодательства России, а также во всех случаях ущемления прав и охраняемых законом интересов компании начальник юридического отдела имеет право такой договор не визировать. Во всех случаях, когда он его не визирует, к договору в обязательном порядке должны быть приложены оформленные в письменном виде замечания или служебная записка генеральному директору ООО «Приоритет» с указанием мотивов, по которым начальник юридического отдела отказывается проставлять свою визу.

2.7. Виза начальника юридического отдела на договоре означает принятие им на себя ответственности по вопросу соответствия договора требованиям действующего гражданского законодательства России и не может означать его ответственность за исполнение договора как со стороны компании, так и со стороны ее соответствующего контрагента.

2.8. При рассмотрении любого договора юридический отдел не обязан уточнять и проверять, исследовать коммерческие условия договора, согласованные исполнителем с представителями контрагента, как то: цена, сроки и иные подобные условия. За соответствие и непротиворечие данных условий действительной воле ООО «Приоритет» отвечает исполнитель по договору.

2.9. При рассмотрении и согласовании условий любого договора юридический отдел обязан проверять правосубъектность контрагента ООО «Приоритет» и полномочия лица, подписывающего договор от его имении в соответствии с разделом I настоящего Положения.

2.10. Юридический отдел рассматривает каждый представленный договор и при отсутствии замечаний к нему начальник отдела его визирует, после чего договор передается исполнителю, о чем в книге учета договора делается соответствующая запись. При наличии замечаний юридический отдел готовит в письменной форме замечания к договору и передает их исполнителю вместе с договором. Исполнитель передает замечания представителям контрагента. Юридический отдел также вправе, но не обязан без передачи договора с замечаниями исполнителю самостоятельно согласовывать его условия с представителями контрагента. Взаимодействие с представителями контрагента по вопросам согласования и заключения договоров является прямой обязанностью исполнителя.

2.11. Срок рассмотрения типовых договоров, разработанных и используемых ООО «Приоритет» в своей повседневной деятельности, не должен превышать двух дней с момента их поступления на рассмотрение в юридический отдел, а для всех остальных – четырех дней. Срок рассмотрения договора приостанавливается в случае непредставления со стороны контрагента необходимых документов. В указанный срок, кроме того, не засчитывается время, в течение которого представители контрагента знакомятся с замечаниями юридического отдела ООО «Приоритет», а также готовят на них ответ. Обо всех случаях задержки по срокам рассмотрения и согласования договоров юридический отдел не реже одного раза в две недели ставит в известность генерального директора ООО «Приоритет».

2.12. В случае необходимости проект договора должен быть согласован с другими заинтересованными структурными подразделениями ООО «Приоритет» в зависимости от вида и содержания договора. В частности, проект договора, содержащий условия о передаче контрагенту по договору сведений, являющихся коммерческой тайной, проект договора, заключаемого с иностранными юридическими и физическими лицами, а также с контрагентами, которые ранее не состояли в договорных отношениях с ООО «Приоритет», должны быть согласованы со службой безопасности ООО «Приоритет».

2.13. Юридическому отделу разрешается в рабочем порядке конкретизировать, уточнять или дополнять те или иные условия договора во всех тех случаях, когда это прямо или косвенно служит интересам ООО «Приоритет».

2.14. Начальник юридического отдела несет ответственность при наличии своей визы на договоре за соответствие его положений действующему на момент его визирования законодательству России.

2.15. После рассмотрения договора юридическим отделом он передается исполнителю для дальнейшего согласования с заинтересованными структурными подразделениями ООО «Приоритет». Договор должен быть передан либо с визой начальника юридического отдела, либо с его замечаниями по тексту, оформленными в виде служебной записки на имя генерального директора ООО «Приоритет».

2.16. Окончательное решение по неурегулированным разногласиям в связи с рассмотрением любого договора принимает генеральный директор ООО «Приоритет» или лицо, уполномоченное им на подписание договора. В случае необходимости по указанию генерального директора ООО «Приоритет» юридический отдел по спорному договору составляет протокол разногласий.

2.17. Контроль за надлежащим исполнением заключенного договора осуществляет исполнитель, который в числе прочего отслеживает образование у контрагента перед компанией дебиторской задолженности с целью оперативной передачи информации о должниках в юридический отдел для проведения претензионно-исковой работы.

2.18. Юридический отдел самостоятельно разрабатывает формы типовых договоров с участием ООО «Приоритет» и передает их для использования в работе исполнителям только после предварительного согласия генерального директора ООО «Приоритет». Для этого начальником юридического отдела со всеми заинтересованными структурными подразделениями ООО «Приоритет» согласовывается данная форма, а затем на имя генерального директора ООО «Приоритет» направляется служебная записка с приложением таких форм. После одобрения генеральным директором той или иной формы договора, ее утверждения она запускается в работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА 22 апреля 1997 г. № 44 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» И «О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛКООПСОЮЗА» . В целях применения предприятиями и организациями потребительской кооперации Республики Беларусь единой практики в организации и проведении договорной и исковой работы Правление Белкоопсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Положения «Об организации договорной и исковой работы в потребительской кооперации Республики Беларусь» и «О порядке согласования заключаемых договоров (контрактов) предприятиями, организациями Белкоопсоюза» (прилагаются). 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке заключения договоров и контрактов в системе потребкооперации республики на закупку (продажу) товаров народного потребления», утвержденное заместителем председателя Правления Белкоопсоюза М.М. Петришенко 28 ноября 1994 года. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правления М. Упсоло и начальника юридического управления Н. Ковалеву. Председатель Правления В.ВЛАДЫКО УТВЕРЖДЕНО постановлением Правления Белкоопсоюза от 22 апреля 1997 г. № 44 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Действие настоящего Положения распространяется на все предприятия и организации потребительской кооперации Республики Беларусь и устанавливает общий порядок организации и ведения договорной и исковой работы. 1.2. Требования Положения носят внутриведомственный характер и принимаются в дополнение к действующим законодательным актам, регламентирующим договорные (контрактные) отношения. 1.3. Настоящее Положение разработано с целью оказания руководителям и специалистам предприятий и организаций потребительской кооперации правовой помощи при заключении, изменении, исполнении и расторжении договора (контракта). 1.4. Основными задачами договорной и исковой работы являются: — совершенствование и повышение эффективности договорной и исковой работы, укрепление договорной дисциплины, защита законных интересов и прав предприятий и организаций потребительской кооперации Республики Беларусь; — своевременное заключение договоров (контрактов) и надлежащее их исполнение в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением; — осуществление систематического контроля за выполнением договорных (контрактных) обязательств, обобщение и анализ состояния договорной и исковой работы, принятие мер по укреплению договорной (контрактной) дисциплины; — применение к стороне по договору (контракту) имущественных санкций и иных мер воздействия за нарушение договорных обязательств; 1.5. Общее руководство организацией за состоянием договорной и исковой работы возлагается на руководителя предприятия, организации или их заместителей в соответствии с распределением обязанностей. 1.6. Методическое руководство договорной и исковой работой осуществляет юридическая служба (юрисконсульт) предприятия, организации. 1.7. Руководители структурных подразделений предприятий и организаций, участвующие в договорной и исковой работе предприятий и организаций, обязаны информировать руководителя предприятия, организации об исполнении договоров (контрактов) в порядке, установленном на предприятии и организации. 1.8. При подведении итогов хозяйственной деятельности предприятий, организаций учитываются своевременность и обоснованность заключения и исполнения договоров, эффективность применения штрафных санкций, взыскание ущерба и убытков, связанных с исполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств. По результатам договорной работы издаются постановления, распоряжения, приказы и составляются мероприятия по совершенствованию договорной работы. 1.9. В настоящее Положение Правлением Белкоопсоюза в установленном порядке могут быть внесены дополнения и изменения. 1.10. Руководители и специалисты организаций системы потребительской кооперации несут дисциплинарную и материальную ответственность за экономическую эффективность договоров, в заключении и согласовании которых они принимают участие, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. _______________________________________________ _______ ___ _ Пункт 1 дополнен подпунктом 1.10 постановлением Правления Белкоопсоюза Республики Беларусь от 19 декабря 2001 г. № 366 _______________________________________________ _______ ___ _ 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ 2.1. Порядок организации договорной и исковой работы на предприятиях и организациях потребительской кооперации определяется постановлениями, распоряжениями, приказами, в которых необходимо предусмотреть: — порядок и сроки прохождения документации, связанной с заключением, исполнением, изменением и расторжением договоров, порядок разработки и согласования договоров структурными подразделениями предприятия и организации; — распределение обязанностей соответствующих структурных подразделений, должностных лиц и специалистов, ответственных за заключение договоров; — порядок учета и хранения договоров (контрактов) и другой документации, связанной с заключением, изменением, исполнением и расторжением договоров; — порядок организации контроля за исполнением договорных обязательств; — порядок подготовки материалов для предъявления исков (ответов, отзывов), связанных с нарушением договорных обязательств; — порядок регистрации, хранения договоров (контрактов) и исковых материалов; — порядок контроля за исковой работой; — порядок проведения анализа обобщения договорной и исковой работы на предприятии и организации; — порядок сверки дебиторской задолженности. 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 3.1. При проведении договорной работы необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь и «Методическими рекомендациями». 3.2. Договорные отношения устанавливаются по соглашению сторон если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. 3.3. Независимо от вида заключаемого договора (контракта), в нем необходимо отразить следующие обязательные условия: — стороны договора; — предмет договора; — сумма договора (цена); — срок и порядок расчетов; — имущественная ответственность сторон; — срок действия договора; — порядок изменения и расторжения договора; — порядок рассмотрения споров; — дату заключения договора; — место заключения договора; — надлежащие собственноручные подписи сторон или лиц, уполномоченных на подписание договора от их имени; — иные не противоречащие законодательству Республики Беларусь условия, которые стороны считают необходимым предусмотреть в договоре. Договор (контракт), кроме этого, должен содержать точное и полное имя (наименование), а также сведения о юридическом адресе сторон по договору и их банковские реквизиты. 3.4. При заключении договора (контракта) с предпринимателем без образования юридического лица необходимо указать № свидетельства, кем выдано, № лицензии и кем выдана, с физическими лицами — их паспортные данные, адрес. При заключении договора (контракта) с юридическими лицами в разделе «Стороны договора» указываются: — наименование предприятия, организации; — должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор; — при наличии доверенности указывается №, дата, кем выдана доверенность и на основании чего действует юридическое лицо. Договор (контракт) считается заключенным для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица при наличии подписей сторон, заверенных печатями, при отсутствии у предпринимателя печати предприниматель представляет копию свидетельства о регистрации, заверенную нотариусом. 3.5. Все проекты договоров (контрактов), подготовленные предприятием, организацией потребительской кооперации в количестве экземпляров по числу сторон договора или полученные от другой стороны, в установленном порядке (постановлением, распоряжением, приказом) предоставляются для рассмотрения и визирования бухгалтерской, экономической, финансовой, маркетинговой службами предприятий и организаций. В случае необходимости срочного заключения договора проект договора может быть направлен другой стороне для рассмотрения и заключения по факсимильной связи, правомерность которой отражается в договоре (контракте) и признается обеими сторонами. 3.6. Замечания и предложения, возникающие при рассмотрении проекта договора излагаются руководителем службы в письменном виде и прилагаются к проекту договора (контракта). 3.7. Юридическая служба предприятия, организации после визирования всеми службами рассматривает договор (контракт) на предмет его правомерности и соответствия его положений действующему законодательству Республики Беларусь, правильности оформления и представляет руководителю. 3.8. Все возражения, предложения о дополнениях или изменениях по проекту полученного договора (контракта) фиксируются в протоколе разногласий, которые в установленный сторонами срок направляются заказным письмом каждой стороне по договору с подписанным договором (контрактом). В случае оформления договора с протоколом разногласий перед подписью руководителя предприятия, организации делается оговорка «С протоколом разногласий» и заверяется печатью и подписью руководителя. 4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) 4.1. Контроль за выполнением договорных обязательств осуществляет соответствующее структурное подразделение, которое одновременно принимает необходимые меры к стороне по договору невыполнения или ненадлежаще исполняющей договорные обязательства и представляет необходимые материалы юридической службе для предъявления иска. 5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) 5.1. Надлежащий учет договоров является одним из важных элементов системы мер по предотвращению нарушений договорных обязательств. Он должен обеспечивать создание документальной базы для анализа причин и условий невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств, способствовать правильному рассмотрению и своевременному предъявлению исков, обеспечивать достоверность отчетных данных о выполнении договоров. 5.2. Учет договоров осуществляется в юридической службе (юрисконсультом) и структурных подразделениях, которые осуществляют контроль за исполнением договоров путем ведения специальных журналов (примерная форма журнала прилагается). Все журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью в установленном порядке. Договоры (контракты) регистрируются в журнале после подписания руководителем и скрепления их печатью. 5.3. Договоры (контракты) хранятся в течение всего периода их действия со всеми документами в отдельных папках в юридической службе и в соответствующих структурных подразделениях, а после его окончания — в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной Комитетом по архивам и делопроизводству Республики Беларусь 23 мая 1995 года № 13. 6. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 6.1. Соответствующее структурное подразделение предприятия, организации совместно с юридической службой (юрисконсультом) должны периодически обобщать и анализировать практику договорной работы в установленном порядке. Раздел II. ИСКОВАЯ РАБОТА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Правовым средством восстановления нарушенных имущественных и неимущественных прав и законных интересов предприятия, организации потребительской кооперации, урегулирования возникших разногласий по поводу заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров является предъявление в установленном порядке исковых требований, далее именуемого «Икс». 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКОВОЙ РАБОТЫ 2.1. Все поступающие в адрес предприятия, организации и предъявленные к предприятию, организации претензионные письма и иски регистрируются в книгах входящей и исходящей корреспонденций предприятиями, организациями с указанием номера и даты. При поступлении претензии, иска в адрес предприятия, организации сохраняется конверт как одно из основных доказательств, применяемых при разрешении хозяйственных споров. 2.2. Юридическая служба (юрисконсульт) предприятия, организации потребительской кооперации ведет учет исков, заявленных предприятиями, организациями, а также поступающих в их адрес. 2.3. Учет претензионных писем, поступающих в адрес предприятий, организаций потребительской кооперации и исходящих от них, а также подготовка ответов на претензионные письма возлагается на руководителей структурных подразделений. 2.4. Учет претензионных писем, исковых заявлений ведется в журналах. (Примерная форма журнала прилагается). 2.5. Претензионные письма, подготовленные отраслевыми структурными подразделениями, направляются в адрес предприятий, организаций после согласования с юридической службой (юрисконсультом). 2.6. Материалы по искам, заявленные в адрес предприятий, организаций, в удовлетворении которых отказано, хранятся в юридической службе в течение 3 лет, после чего подлежат уничтожению в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной Комитетом по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 23 мая 1995 года № 13. Претензионные материалы хранятся в течение 3 лет в структурных подразделениях предприятий, организаций. 2.7. Документы, необходимые для предъявления иска, должны быть переданы в юридическую службу (юрисконсульту) по описи под роспись ответственного работника структурного подразделения и зарегистрированы в журнале. Экономический расчет, калькуляцию, необходимые для предъявления претензионных писем, исковых заявлений осуществляет бухгалтерская или экономическая служба предприятия, организации. 2.8. Принимая документы для предъявления исков юридическая служба (юрисконсульт) предприятия, организации проверяет их подлинность, правильное оформление (наличие печатей, подписей, регистрацию и другие необходимые реквизиты). 2.9. Ответственность за своевременное и качественное предоставление материалов в юридическую службу для предъявления иска несут руководители структурных подразделений, осуществляющих контроль за исполнением договоров (контрактов). 3. АНАЛИЗ ИСКОВОЙ РАБОТЫ 3.1. Бухгалтерская служба предприятия, организации представляет юридической службе (юрисконсульту) сведения по дебиторской задолженности с приложением всех необходимых документов. 3.2. После проведения сверки дебиторской задолженности по претензиям и искам юридическая служба проводит анализ по каждому структурному подразделению с отражением количества претензий и исков полученных, предъявленных, удовлетворенных, отказанных и предъявленных по качественному признаку, по соблюдению сроков заявления и рассмотрению. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ БЕЛКООПСОЮЗА —-T————————T———T——T————T————T————T————T————T———-¬ ¦ № ¦ Наименование предпри- ¦Содержа- ¦Сумма ¦ Где рас- ¦ Результат ¦Когда и ко-¦ Результат ¦Когда и ко-¦Отметка о ¦ ¦п/п¦ятия, к которому предъ- ¦ние иско-¦ иска ¦ сматр. иск ¦рассмотре- ¦му направ- ¦рассмотре- ¦му передано¦фактичес- ¦ ¦ ¦ явлен иск ¦вых тре- ¦ ¦ (№ дела и ¦ ния иска ¦лена жалоба¦ния жалобы ¦решение на ¦ком испол-¦ ¦ ¦ ¦ бований ¦ ¦дата слуша- ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ нении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————————+———+——+————+————+————+————+————+———-+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ L—+————————+———+——+————+————+————+————+————+———— ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ К ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ БЕЛКООПСОЮЗА —-T——-T———-T————T———-T—-T————-T————T———¬ ¦ № ¦№ и да-¦ № и дата ¦Наименование¦Содержание¦Сум-¦Где рассматр.¦ Результат ¦Примеча- ¦ ¦п/п¦та иска¦поступле- ¦организации,¦ исковых ¦ ма ¦иск (№ дела и¦рассмотре- ¦ ние ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ заявившей ¦требований¦иска¦ дата слуша- ¦ ния иска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иск ¦ ¦ ¦ ния) ¦ ¦ ¦ +—+——-+———-+————+———-+—-+————-+————+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ L—+——-+———-+————+———-+—-+————-+————+———- ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛКООПСОЮЗА —-T——-T———T——————T——T——T——-T——T——-T——T——T———T———¬ ¦ N ¦ Дата ¦Номер и ¦ Стороны договора ¦Пред- ¦Сумма¦Условия¦ Срок ¦Транс- ¦Штраф-¦ Ис- ¦ Кем ¦Примеча-¦ ¦п/п¦поступ-¦ дата ¦ ¦ мет ¦дого-¦оплаты ¦дейс- ¦портные¦ ные ¦пол- ¦согласо-¦ ния ¦ ¦ ¦ ления ¦договора¦ ¦дого- ¦вора ¦ ¦ твия ¦расходы¦санк- ¦ ни- ¦ ван ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вора ¦ ¦ ¦дого- ¦ ¦ ции ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———-T——-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поставщик ¦Покупа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———-+——-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Арендода- ¦Аренда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тель ¦ тор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+——-+———+———-+——-+——+——+——-+——+——-+——+——+———+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+——-+———+———-+——-+——+——+——-+——+——-+——+——+———+——— _______________________________________________ _______ ___ _ Примерная форма журнала регистрации договоров (контрактов), заключенных организациями Белкоопсоюза — с изменениями, внесенными постановлением Правления Белкоопсоюза Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 86 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ БЕЛКООПСОЮЗА —-T———-T——————T———T———T——-T—————-T———T——-T————-T———-¬ ¦ № ¦ Дата по- ¦Наименование дру-¦№ и дата ¦ Срок ¦ Дата ¦Наличие протоко-¦Предмет ¦ Сумма ¦ Структурное ¦Примечание¦ ¦п/п¦ступления ¦ гой стороны, ее ¦договоров¦действия¦отправ-¦ла разногласий и¦договора¦догово-¦ подразделе- ¦ (отметка ¦ ¦ ¦или высыл-¦адрес, реквизиты ¦ ¦договора¦ки дру-¦ результаты его ¦ ¦ ра ¦ние, где хра-¦об измене-¦ ¦ ¦ки догово-¦ ¦ ¦(на ка- ¦ гой ¦ рассмотрения, ¦ ¦ ¦нится договор¦нии и рас-¦ ¦ ¦ра другой ¦ ¦ ¦кие го- ¦стороне¦ согласования ¦ ¦ ¦ ¦ торжении ¦ ¦ ¦ стороне ¦ ¦ ¦ ды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора) ¦ +—+———-+——————+———+———+——-+—————-+———+——-+————-+———-+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ L—+———-+——————+———+———+——-+—————-+———+——-+————-+———— _______________________________________________ _______ ___ _

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг негосударственным учреждением здравоохранения «Дорожная стоматологическая поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Положение) определяет порядок и условия предоставления гражданам платных медицинских услуг в соответствии с:

 • Гражданским кодексом Российской Федерации;
 • Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 • Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
 • Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»;
 • Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. N 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
 • постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
 • постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
 • главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
 • Уставом негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная стоматологическая поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная стоматологическая поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД») по обеспечению прав граждан при получении платных медицинских услуг.

3. Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам платных медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в НУЗ «Дорожная стоматология на ст. Челябинск ОАО «РЖД» и является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД».

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

«платные медицинские услуги» — медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее — договор);

«потребитель» — физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

«заказчик» — физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

«исполнитель» — НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих правилах в значении, определенном в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Платные медицинские услуги предоставляются НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-000651, выданной Министерством здравоохранения Челябинской области 27 октября 2009 года.

6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

7. Настоящее Положение, а также Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006, в наглядной и доступной форме доводятся НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» до сведения потребителя (заказчика).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

8. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – территориальная программа по Челябинской области).

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы.

9. НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» имеет право предоставлять платные медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий и территориальной программой и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, технологий и расходных материалов, не входящих в территориальную программу государственных гарантий;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

10. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», устанавливается согласно методикам расчета стоимости медицинских услуг, утвержденным Департаментом здравоохранения ОАО «РЖД» в установленном порядке.

11. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации (Приказ от 03.12.2009г. № 946бн «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями», приказ от 07.12.2011г. №1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях).

12. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

3. ИНФОРМАЦИЯ О НУЗ «ДОРОЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЧЕЛЯБИНСК ОАО «РЖД» И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

13. НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД» предоставляет посредством размещения на сайте медицинской организации www.rzddent.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) информацию, содержащую следующие сведения:

 • наименование, адрес места нахождения НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», контактные телефоны, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
 • сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
 • правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006);
 • перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
 • порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий и территориальной программой;
 • сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
 • режим работы НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», структурных подразделений, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
 • адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Региональной дирекции медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной дороге;
 • перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на медицинское обеспечение в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденный руководством ОАО «РЖД»;
 • права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.

14. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках) доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД».

Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.

15. НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД» предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:

— копию Устава негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная стоматологическая поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», положения о структурных подразделениях и отделениях, участвующие в предоставлении платных медицинских услуг;

— копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД» в соответствии с лицензией.

16. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:

 • порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
 • информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
 • информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
 • другие сведения, относящиеся к предмету договора.

17. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

18. Договор заключается потребителем (заказчиком) и НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» в письменной форме.

19. Договор должен содержать:

а) сведения о НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД»:

— наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

— номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика — физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика — юридического лица;

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись.

В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;

з) порядок изменения и расторжения договора;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

20. Договор составляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых находится у НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», второй — у заказчика, третий — у потребителя.

В случае если договор заключается потребителем и НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», он составляется в 2 (двух) экземплярах.

21. Договор с потребителем, заказчиком — физическим лицом оформляет работник НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД», наделенный соответствующими полномочиями.

Типовые формы договоров, заключаемых с потребителем, заказчиком — физическим лицом являются приложениями к настоящему Положению.

22. Договор с потребителем, заказчиком — физическим лицом заключает главный врач либо работник НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» на основании доверенности главного врача. Договор заверяется печатью НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД».

23. Договор с заказчиком — юридическим лицом заключает главный врач либо лицо, исполняющее его обязанности. Договор заверяется печатью НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст.Челябинск ОАО «РЖД».

К договору прикладываются следующие документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

 • со стороны НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» — Прейскурант цен и лицензия на осуществление медицинской деятельности;
 • со стороны юридического лица – документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, и иные документы в соответствии с Положением о договорной работе в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД.

Договор с юридическим лицом оформляется в соответствии с Положением о договорной работе в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».

24. Стоимость платных медицинских услуг определяется в соответствии с действующим прейскурантом НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД».

На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) является обязательным, при этом она будет являться неотъемлемой частью договора.

25. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

26. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

27. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

28. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

29. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.

30. НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

31. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

5. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

32. Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям граждан:

 1. Работникам открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД»);
 2. Членам семей работников ОАО «РЖД», неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта;
 3. Территориальному населению, застрахованному в системе обязательного медицинского страхования;
 4. Территориальному населению, застрахованному в системе добровольного медицинского страхования;
 5. Территориальному населению, не застрахованному в системах обязательного и добровольного медицинского страхования.

33. Перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на медицинское обеспечение в негосударственном учреждении здравоохранения ОАО «РЖД» утверждается руководством ОАО «РЖД».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *